cs en de

30. Srpen 2023Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky probíhají v budově školy v Třebíči Borovině. U všech oborů vzdělání s výučním listem budou probíhat dle jednotného zadání. Písemné závěrečné zkoušky budou realizovány na počítači v učebnách výpočetní techniky všech budov školy dle rozpisu (bližší aktuální informace získáte zde: http://www.nuv.cz/t/nzz).

Podle §5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem:

(1) Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Termíny zkoušek:

Část zkoušky Jarní termín Podzimní termín Zimní termín
Písemná část 1. 6. 2023 4. 9. 2023 4. 12. 2023
Praktická část 5. - 9. 6. 2023 5. - 8. 9. 2023 5. - 8. 12. 2023
Ústní část 19. - 22. 6. 2023 14. 9. 2023 14. 12. 2023

 

Písemná část v podzimním a zimním termínu se bude konat na budově v Borovině, učebna 424.