cs en de

26. Září 2023Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se řídí platnou legislativou – Školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a skládají se ze společné části a profilové části.

Informace k maturitní zkoušce ve šk. roce 2023/2024

Maturitní zkoušky se řídí platnou legislativou – Školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a skládají se ze společné části a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů. Povinný předmět společné části je český jazyk a literatura, druhý předmět je volitelný - cizí jazyk nebo matematika.

V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově i didaktický test z matematiky rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 

-          ústní a písemné zkoušky z českého jazyka a literatury,

-          ústní a písemné zkoušky z cizího jazyka (pokud ve společné části maturitní zkoušky žák volí cizí jazyk)

-          tří předmětů dle zaměření oboru vzdělání konaných formou ústní, písemnou, praktickou nebo jejich kombinací

V profilové části maturitní zkoušky lze jednu zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem nejméně na úrovni B1 podle SERR.

Žák uspěl u maturity, jestliže úspěšně složil všechny povinné zkoušky obou těchto částí

Profilová část:

ČESKÝ JAZYK  A  LITERATURA

  1.        Písemná práce

-        vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov

-        písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání

-        pro písemnou práci stanoví ředitel školy 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky

-        při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu

  1.        Ústní zkouška

-        ředitel školy určí maturitní seznam 140 literárních děl včetně kritérií pro sestavení vlastního seznamu (viz příloha)

-        z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl

-        žák odevzdá seznam řediteli školy do 31. března (pro jarní zkušební období) a do 30. června roku (pro podzimní zkušební období)

-        ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu; číslo pracovního listu si žák vylosuje před zahájením zkoušky

-        příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut; ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut

CIZÍ  JAZYK 

  1.        Písemná práce

-        vytvoření souvislých textů, jejichž minimální rozsah je 200 slov celkem

-        písemná práce trvá 60 minut

-        pro písemnou práci stanoví ředitel školy 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky

-        při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník

  1.        Ústní zkouška

-        ředitel školy určí pro ústní zkoušku minimálně 20 témat

-        součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání

-        ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu; číslo tématu si žák vylosuje před zahájením zkoušky

-        příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut; ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut

 

Další tři zkoušky profilové části se vztahují k odbornému vzdělávání příslušného oboru vzdělání a jejich specifikace je uvedena v rámci informací tohoto oboru.

 

Bližší informace najdete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Termíny zkoušek:

Část zkoušky Jarní termín Podzimní termín
Písemná část 4. – 16. 4. 2024  
Praktická část 22. – 26. 4. 2024  
Didaktické testy 2. – 7. 5. 2024  
Ústní část 16. – 30. 5. 2024  

 

V Třebíči 27. 9. 2023                                                                                     Mgr. Kamil Novák, ředitel školy

Nahrazení ústní zkoušky z cizího jazyka

Informace k maturitní zkoušce - všeobecná ekonomika, veřejná správa

Informace k maturitní zkoušce - sportovní management

Informace k maturitní zkoušce - cestovní ruch

Informace k maturitní zkoušce - hotelnictví

Informace k maturitní zkoušce - podnikání