cs en de

11. Červen 2019Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky probíhají v budově školy v Třebíči Borovině. U všech oborů vzdělání s výučním listem budou probíhat dle jednotného zadání, písené závěrečné zkoušky budou realizovány na počítači (bližší aktuální informace získáte zde: http://www.nuv.cz/t/nzz).

Podle §5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem:

(1) Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Termíny zkoušek:

Část zkoušky Jarní termín Podzimní termín Zimní termín
Písemná část 3. 6. 2019 2. 9. 2019 2. 12. 2019
Praktická část 4. - 10. 6. 2019 3. - 6. 9.2019 3. - 6. 12. 2019
Ústní část 17. - 19. 6. 2019 12. 9. 2019 12. 12. 2019