cs en de

06. Květen 2021Školská rada

Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, příspěvková organizace, byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., par. 167 a 168.

Volby do školské rady 8. června 2021

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady na den 8. června 2021. Volby proběhnou kombinovanou formou, kdy bude možno volit buď prezenčně ve vyhrazených prostorách školy či elektronicky prostřednictvím školního systému EduPage :

Školská rada se zřizuje podle školského zákona. Na Obchodní akademii a Hotelové škole Třebíč je školská rada devítičlenná: 3 členy volí pedagogové, 3 členy volí ze svých řad rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci, 3 členy jmenuje zřizovatel Kraj Vysočina. Funkční období je 3 roky.

Návrhy na kandidáty přijímá předseda volební komise Ing. Jitka Špačková do 1. 6. 2021 14:00. Formulář pro návrh kandidáta naleznete níže v příloze. Seznam kandidátů bude vyvěšen na webu školy 2. 6. 2021.

 

Průběh voleb:

1) Volby proběhnou kombinovanou formou, a to buď

(i) prezenčně dne 8. 6. 2021 od 10:00 do 14:00 v místnosti č. 41 budovy Bráfova nebo
(ii) elektronicky prostřednictvím systému EduPage. Odkaz obdrží oprávnění voliči přes systém EduPage na základě vyžádání si elektronického hlasovacího lístku. Elektronický hlasovací lístek je možné vyžádat si od 2. 6. 2021 do 7. 6. 2021 10:00 na e-mailové adrese volby@oahstrebic.cz. Z vyžádání elektronického hlasovacího lístku musí být patrné, kdo tak činí a v případně zákonného zástupce, za jakého nezletilého žáka chce hlasovat (jméno a příjmení žáka, třída, jméno a příjmení zákonného zástupce). Elektronické hlasování bude možné dne 8. 6. 2021 od 10:00 do 14:00.

2) Třídní učitelé informují žáky o volbách.

3) Oprávněný volič má pouze jeden hlas. Lze tedy hlasovat pouze jedním způsobem. Za nezletilého žáka hlasuje pouze jeden zákonný zástupce.

4) Volební komise vyhodnotí volby a zápis o průběhu voleb předá řediteli školy.

Volební komise:

Předseda volební komise: Ing. Jitka Špačková
Člen volební komise: Ing. Zdeněk Kneslík
Člen volební komise: Mgr. Klára Herudková

V Třebíči 6. 5. 2021

 

Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a věcně řešeny problémy, které vychází z běžného chodu školy. Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč je devítičlenná. Tři členy jmenuje zřizovatel – Kraj Vysočina, tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy a tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Složení školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč (funkční období 2017–2020)

Členové školské rady jmenovaní radou kraje

Ing. Marie Černá – e-mail: m.cerna@trebic.cz
Vladimír Malý – email: v.maly@trebic.cz
Vladimír Měrka – e-mail: starosta@mesto-namest.cz

Členové školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Petra Dvorská Hamžová
Petra Fialová
Tomáš Dvořák

Členové školské rady zastupující pedagogické pracovníky školy

Mgr. Eva Kahovcová
Bc. Marie Mácová – e-mail: macova.m@oahstrebic.cz
Mgr. Marcela Ondráčková – e-mail: ondrackova@oahstrebic.cz (předsedkyně ŠR)

KANDIDÁTNÍ LÍSTEK DO ŠKOLSKÉ RADY

Zápisy